ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง

นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ทายาทนายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด รองประประธานศาลปกครองสูงสุด (นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์) และรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (นางสมฤดี ธัญญสิริ) ตามลำดับ รวมทั้งศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สำนักงานศาลปกครองกลาง และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงประวัติ และผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย บริเวณหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองตามคำเชิญของสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง


จดหมายเหตุศาลปกครอง