ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อศึกษาดูงานศาลปกครอง

ติดต่อศึกษาดูงานศาลปกครอง

1. กำหนดวันและเวลาการศึกษาดูงาน

วันที่เปิดให้มีการศึกษาดูงาน : ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น.

2. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน

ไม่ต่ำกว่า 10 คน และ ไม่เกิน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์การเข้าศึกษาดูงานให้แก่คณะบุคคลติดต่อเข้ามาก่อน กรณีมีผู้เข้าศึกษาดูงานน้อยกว่า 10 คน จะพิจารณารวมกลุ่มกับคณะศึกษาดูงานที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อเดียวกัน

3. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน

3.1 ตรวจสอบวัน และเวลา จากปฏิทินการศึกษาดูงาน
3.2 แจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการศึกษาดูงานจากปฏิทินการศึกษาดูงาน และกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มการศึกษาดูงานก่อนวันที่จะเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 30 วัน 
3.3 แนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว ในรูปแบบไฟล์ .PDF ในแบบแสดงความประสงค์เข้าศึกษาดูงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเรียนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง โดยระบุรายละเอียดดังนี้
   3.3.1 วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานและหัวข้อการศึกษาดูงาน
   3.3.2 วันและเวลาที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน
   3.3.3 จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
   3.3.4 ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Line ID พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคน

4. การแจ้งอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน

สำนักงานศาลปกครองจะมีหนังสือตอบรับเข้าศึกษาดูงานทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง ผ่านระบบ ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาดูงานของหน่วยงานจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับหนังสือยืนยันตอบรับการศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น

5. หัวข้อที่เปิดให้ศึกษาดูงาน

5.1 ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้อง E - Admincourt

5.2 ศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

5.3 หัวข้ออื่นๆ ที่หน่วยงานสนใจ

6. การปฏิบัติตนในการศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง

6.1 โปรดมาล่วงหน้า 30 นาที ก่อนถึงเวลาศึกษาดูงาน

6.2 โปรดแต่งกายให้เหมาะสมและเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

7. ผู้ประสานงาน

นายเติมศักดิ์  ดินกามีน

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ

02-141-0717   082-526-2829

 

นายธีรศักดิ์ ทองมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02-141-0716    084-499-8944

 

 

8. การเดินทาง

rn