ติดต่อศึกษาดูงานศาลปกครอง

ติดต่อศึกษาดูงานศาลปกครอง

1. กำหนดวันและเวลาการศึกษาดูงาน

วันที่เปิดให้มีการศึกษาดูงาน : ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น.

2. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน

ไม่ต่ำกว่า 10 คน และ ไม่เกิน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์การเข้าศึกษาดูงานให้แก่คณะบุคคลติดต่อเข้ามาก่อน กรณีมีผู้เข้าศึกษาดูงานน้อยกว่า 10 คน จะพิจารณารวมกลุ่มกับคณะศึกษาดูงานที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อเดียวกัน

3. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน

3.1 ตรวจสอบวัน และเวลา จากปฏิทินการศึกษาดูงาน
3.2 แจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการศึกษาดูงานจากปฏิทินการศึกษาดูงาน และกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มการศึกษาดูงาน
      ก่อนวันที่จะเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 30 วัน (พร้อมแนบเอกสารโครงการ หรือขอบเขตหัวข้อเรื่องที่จะรับฟังบรรยายในแบบฟอร์ม)
3.3 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว ในรูปแบบไฟล์ .PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : saraban@admincourt.go.th    
     โดยเรียนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และระบุรายละเอียดดังนี้
     3.3.1 วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานและหัวข้อการศึกษาดูงาน
     3.3.2 วันและเวลาที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน
     3.3.3 จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
     3.3.4 ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Line ID พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคน

4. การแจ้งอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน

สำนักงานศาลปกครองจะมีหนังสือตอบรับเข้าศึกษาดูงานทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง ผ่านระบบ ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาดูงานของหน่วยงานจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับหนังสือยืนยันตอบรับการศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น

5. หัวข้อที่เปิดให้ศึกษาดูงาน

5.1 ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมห้อง E - Admincourt และห้องพิจารณาคดี 

5.2 ศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

5.3 หัวข้ออื่นๆ ที่หน่วยงานสนใจ

6. การปฏิบัติตนในการศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง

6.1 โปรดมาล่วงหน้า 30 นาที ก่อนถึงเวลาศึกษาดูงาน

6.2 โปรดแต่งกายให้เหมาะสมและเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

7. ผู้ประสานงาน

จ่าสิบเอก ภูษณะ  ชมภูนุช

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ

02-141-0962, 08-9220-6281 

 

นายจักรพล  อินสมตัว

เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

02-141-0715

 

 

8. การเดินทาง