สืบค้นในเว็บไซต์

สืบค้นในเว็บไซต์วิธีการค้นหาข้อมูล

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา (Keyword) ลงในช่อง Text Box ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาคำว่า ศาลปกครอง ก็พิมพ์คำนั้นลงไปแล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะสืบค้นและนำเสนอข้อมูลที่มีคำว่า “ศาลปกครอง” โดยเรียงลำดับจากข้อมูลใหม่ล่าสุดเป็นลำดับแรกและย้อนหลังลงไปตามลำดับเวลา

ท่านสามารถพิมพ์คำในภาษาอังกฤษ (Keyword) ที่ต้องการค้นหาได้ทั้ง ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อระบบ ตัวอย่างเช่น ท่านจะพิมพ์คำว่า "ADMINCOURT" หรือ "Admincourt" ลงไปใน Text Box ก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน และสามารถใช้เลขไทยหรือเลขอารบิกค้นหาก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน

การค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้คำค้นมากกว่า 1 คำ และการสืบค้นข่าวโดยใช้วลี

ท่านสามารถกำหนดคำค้น (Keyword) ได้มากกว่า1 คำ ดังกฎเกณฑ์ต่อไปนี้


สัญลักษณ์/เครื่องหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย
เว้นวรรค, +, และ, and, AND พระราชบัญญัติ กระทรวง
พระราชบัญญัติ +กระทรวง
พระราชบัญญัติ และ กระทรวง
พระราชบัญญัติ and กระทรวง
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นทุกคำปรากฏอยู่
หรือ, or, OR พระราชบัญญัติ หรือ กระทรวง
พระราชบัญญัติ or กระทรวง
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำใดคำหนึ่งปรากฏอยู่
-, และไม่, and not พระราชบัญญัติ -กระทรวง
พระราชบัญญัติ และไม่ กระทรวง
พระราชบัญญัติ and not กระทรวง
เมื่อต้องค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำแรกแต่ไม่มีคำค้นคำถัดไปปรากฏอยู่
“” “มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์” เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลโดยใช้วลี เมื่อต้องการค้นหาชื่อและนามสกุลของบุคคลให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเช่นเดียวกัน