การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทำการ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง กำหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ประกอบพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ (๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น สำนักงานศาลปกครองจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทำการ) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะนำความคิดเห็นของท่านมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป


หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น
  • ส่งความเห็นทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) หรือหนังสือมายังสำนักงานศาลปกครอง (สำนักกฎหมาย) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
  • เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายและมีความเหมาะสมแก่การเผยแพร่
  • ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หมิ่นประมาทผู้ใด
  • ความคิดเห็นที่ระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความคิดเห็น
    สำนักงานศาลปกครองจะนำไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ
  • ในการนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย สำนักงานศาลปกครองจะวิเคราะห์และจัดกลุ่มความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อประมวลผลความคิดเห็นและจะได้เผยแพร่ต่อไป