รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 38/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 3/2558
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
 • วันที่รับคำฟ้อง
  2 มีนาคม 2555
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางสาวอัศวกัณฐ์ ศรีคล้าย ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  3 ตุลาคม 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด