รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 681/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 1836/2561
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  25 เมษายน 2560
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางสาวพิมพ์ผกา ศรีจันทร์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  3 ตุลาคม 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  21 กันยายน 2561
 • เวลานัด
  09:30น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  6 กันยายน 2561
 • เวลานัด
  09:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี