รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 522/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 723/2565
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  17 มีนาคม 2565
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สภาวิศวกร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  3 ตุลาคม 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด