รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 77/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 173/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองระยอง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  10 เมษายน 2561
 • ผู้ฟ้องคดี
  จ่าเอกสุจินต์ ฮะสุนทร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายอำเภอบ้านโพธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  27 กรกฎาคม 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 13:50 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  5 กรกฎาคม 2566
 • เวลานัด
  14:01น.- 14:29 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี