รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 222/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 301/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองระยอง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  24 สิงหาคม 2563
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางสาวกาญจนา บุญต่อ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสันติชัย บุญต่อ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  7 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 15:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี