ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
นานาความรู้เรื่องกฎหมาย
นานาความรู้เรื่องกฎหมาย

ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ย. 2557, 08:42น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศาลปกครองชั้นต้น เมืองลียง การประเมินผลเบื้องต้นของการดำเนินการพิจารณาคดีโดยใช้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศาลปกครองชั้นต้น เมืองลียง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ได้มีวาระเรื่องการพิจารณาคดีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยนาย Michel Mercier รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเสรีภาพ นาย Jean-Louis Debré ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนาย Jean-Marc Sauvé ประธานสภาแห่งรัฐ ผู้กล่าวว่า “สำหรับยุติธรรมทางปกครองแล้ว การพิจารณาคดีโดยใช้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นหลักได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างยิ่ง”