ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีพิจารณาคดีปกครอง

“บุคคลล้มละลาย” มีสิทธิอุทธรณ์คดีปกครองที่ฟ้องอยู่ก่อนหรือไม่ ? (อ่าน 61) [9 ส.ค. 2564]
ละเมิดอำนาจศาล...เหตุขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยผู้มอบอำนาจไม่ประสงค์ ! (อ่าน 19) [20 เม.ย. 2564]
ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์เอกชน...ที่ไม่ได้เป็น "ตัวแทนของไปรษณีย์ไทย" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 20) [13 ม.ค. 2564]
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่...ในคดีโฮปเวลล์ (อ่าน 53) [29 ก.ย. 2563]
คำขอให้พิพากษาคดีใหม่ (คดีโฮปเวลล์) ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรับไว้พิจารณา (อ่าน 57) [29 ก.ย. 2563]
การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (อ่าน 10) [20 ส.ค. 2563]
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ .... ข้อห้ามในคดีปกครอง (อ่าน 440) [20 ส.ค. 2563]
ยื่นคำขอขยายเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ... ต้องทำภายในกำหนดใด ! (อ่าน 130) [11 ส.ค. 2563]
คำอุทธรณ์ที่ไม่ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง...แก้ไขได้หรือไม่ !? (อ่าน 322) [7 ส.ค. 2563]
สิทธิของผู้พิการ...เมื่อมีการฟ้องห้ามก่อสร้างสะพานลอย (อ่าน 265) [8 เม.ย. 2563]