ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

สิทธิในการฟ้องขอให้ตรวจสอบ “ความปลอดภัยของโรงงาน” (อ่าน 18)   [15 ต.ค. 2564]
ระยะเวลาฟ้องเพิกถอน “คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (อ่าน 44) [7 ต.ค. 2564]
แพทย์เรือนจำไม่ออกใบสั่งยา (เวชสำอาง) ให้ ... เป็นคดีปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 38) [7 ต.ค. 2564]
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ : ฟ้องศาลสั่งห้ามคัดเลือกผู้ร่วมทุนตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ ? (อ่าน 21) [30 ก.ย. 2564]
คำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ... ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด ? (อ่าน 63) [10 ก.ย. 2564]
แค่ไหน ? คือ “ระยะเวลาอันสมควร” ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดหอพัก (อ่าน 15) [10 ก.ย. 2564]
ฟ้องเพิกถอนคำสั่งแล้วแต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในภายหลัง : ต้องทำภายในกำหนดใด ? (อ่าน 42) [20 ส.ค. 2564]
อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอน ... แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา : ต้องฟ้องคดีภายในเวลาใด ? (อ่าน 19) [27 ก.ค. 2564]
ดุลพินิจในงานนโยบาย ... ศาลไม่อาจบังคับหน่วยงานให้ทำได้ตามคำขอ (อ่าน 19) [21 มิ.ย. 2564]
ถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ : ผู้ใช้ทางฟ้องได้ ไม่มีกำหนดเวลา ?! (อ่าน 8) [31 พ.ค. 2564]