ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอน ... แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา : ต้องฟ้องคดีภายในเวลาใด ? (อ่าน 40)   [27 ก.ค. 2564]
ดุลพินิจในงานนโยบาย ... ศาลไม่อาจบังคับหน่วยงานให้ทำได้ตามคำขอ (อ่าน 20) [21 มิ.ย. 2564]
ถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ : ผู้ใช้ทางฟ้องได้ ไม่มีกำหนดเวลา ?! (อ่าน 6) [31 พ.ค. 2564]
ลงทะเบียนไว้ก่อน ... แม้ยังไม่มีที่ดินที่จะจัดสรร จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้อง ! (อ่าน 19) [28 พ.ค. 2564]
ผู้ปกครอง...ฟ้องเพิกถอนระเบียบการนำรถเข้า - ออกมหาวิทยาลัย (อ่าน 85) [2 เม.ย. 2564]
ศาลปกครองรับฟ้อง “คดี ครม. มีมติขยายเวลาสัมปทานทางด่วนศรีรัช – อุดรรัถยา” (อ่าน 38) [23 มี.ค. 2564]
วันที่รู้ถึงเหตุฟ้องคดี ... กรณีเทศบาลสร้างรั้วปิดทางเข้า – ออก สู่ถนนสาธารณะ (อ่าน 44) [23 มี.ค. 2564]
ฟ้องผู้ว่าฯ ให้แก้ไขปัญหาสุนัขเห่าหอนเสียงดัง...ได้หรือ ? (อ่าน 17) [11 มี.ค. 2564]
สิทธิฟ้องคดี : กรณี ครม. มีมติให้ขยายเวลาสัมปทานทางด่วน !? (อ่าน 94) [11 มี.ค. 2564]
คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องแจ้งไปยังที่ทำงานหรือไม่ ? (อ่าน 40) [11 มี.ค. 2564]