ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารราชการแผ่นดิน

ชนะเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน... เพราะแจกเสื้อเป็นเหตุ สังเกตได้ !! (อ่าน 57) [23 ก.ย. 2564]
การนับอายุและภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 43) [12 ก.ค. 2564]
โต้แย้งสถานที่ปิดประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว (อ่าน 1) [3 พ.ค. 2564]
ผู้สมัครร้องนายอำเภอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน !! (อ่าน 463) [20 ส.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย...เพราะไม่ได้เป็นนายก ! (อ่าน 299) [10 ก.ค. 2563]
คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ ! (อ่าน 1) [22 มิ.ย. 2563]
ราษฎรเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ต้องสอบสวนก่อนให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่? (อ่าน 69) [17 ม.ค. 2563]
ประกอบกิจการโรงแรม....ต้องมีผู้จัดการนะครับ !! (อ่าน 33) [9 ม.ค. 2563]
กระทำอนาจาร ... พฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน !! (อ่าน 578) [9 ธ.ค. 2562]
"เป็นลูกจ้างประจำ : ต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน" (อ่าน 28) [30 ก.ย. 2562]