ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : กฏ

ผู้ปกครอง...ฟ้องเพิกถอนระเบียบการนำรถเข้า - ออกมหาวิทยาลัย (อ่าน 54) [2 เม.ย. 2564]
โกดังเก็บสินค้า วัตถุและสารเคมีอันตราย!! (อ่าน 91) [9 ม.ค. 2563]
สิทธิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา...ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย (อ่าน 93) [11 ธ.ค. 2562]
ประกาศกำหนดนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ! ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ? (อ่าน 36) [19 เม.ย. 2562]
วันเริ่มสัญญาประกันภัยรถยนต์กับความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ !!! (อ่าน 624) [19 เม.ย. 2562]
การเวนคืนที่ดิน...ประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของเอกชน !!! (อ่าน 63) [2 ต.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 242) [25 เม.ย. 2560]
การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ : ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง (อ่าน 818) [14 ธ.ค. 2559]
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องเพิกถอน “กฎ” (อ่าน 1113) [16 ต.ค. 2557]
เมื่อบอลโลก... กลายเป็นกีฬาสาธารณะของโลก !! (อ่าน 208) [2 ก.ค. 2557]