ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ? (อ่าน 84)   [25 พ.ค. 2565]
สิทธิโต้แย้งคัดค้าน ... การจัดซื้อพัสดุภาครัฐโดยไม่ชอบ (อ่าน 46) [10 พ.ค. 2565]
ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !! (อ่าน 2) [21 เม.ย. 2565]
ลงทะเบียนไม่ทันเพราะได้รับแจ้งล่าช้า ... ยึดหลักประกันซองได้หรือไม่ ? (อ่าน 75) [12 เม.ย. 2565]
ยุบตำแหน่งเพื่อจ้างเหมา : ต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่ ? (อ่าน 67) [21 ก.พ. 2565]
ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ : ปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ได้ ! (อ่าน 42) [26 พ.ย. 2564]
ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้ !? (อ่าน 29) [4 พ.ย. 2564]
ถูก ธ.ก.ส. ยึด น.ส. 3 ก. จะฟ้องคดีที่ศาลใด ? (อ่าน 32) [4 พ.ย. 2564]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง : ต้องคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย ! (อ่าน 15) [27 ต.ค. 2564]
น้ำท่วมจากฝนตกตามฤดู ... ถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” ที่ขอขยายเวลาก่อสร้างได้หรือไม่ ? (อ่าน 49) [30 ก.ย. 2564]