รวมเล่มอินโฟกราฟิกส์ “หลักปฏิบัติราชการที่ดี จากอุทาหรณ์คดีปกครอง”

  เรื่องแนะนำ
: องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
: ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
: การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นกระทำละเมิด
: การตรวจตราความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
: การเบิกจ่ายเงินในโครงการที่ไม่อาจใช้งบประมาณของทางราชการได้
: การแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
ฯลฯ

 

 ดาวน์โหลด E-book
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 1 พ.ย. 2565