หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 14 : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง


เรื่องแนะนำ

: สัญญาทางแพ่ง ... สัญญาทางปกครอง ... พิจารณาอย่างไร ? !!
: ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้ !?
: หวยออนไลน์ : เอกชนฟ้องขอให้ศาลสั่งเลิกสัญญาจ้าง !
: ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ? ให้ถูกต้อง !
: ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ
: ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ?
ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20 ก.ย. 2565