ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจําปี พ.ศ. 2564ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :