ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2565

วารสารวิชาการศาลปกครอง
Administrative Courts Journal
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 (มกราคม - เมษายน) 2565

 อ่านรายละเอียด (ไฟล์ PDF)


รายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถสัง่ ซื้อวารสารวิชาการศาลปกครอง (E-Journal) ได้ผ่านช่องทาง https://www.mebmarket.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที้่
 - กลุ่มสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง
   โทรศัพท์ 0 2141 0920, 08 7516 1599 และ 08 9897 3542
    http://www.admincourt.go.th

- ฝ่ายจัดการวารสารวิชาการศาลปกครอง
  โทรศัพท์ 0 2141 0648 และ 0 2141 0574
  Email: [email protected]

สนใจสง่ ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพรใ่นวารสารวิชาการศาลปกครอง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการ (คลิก) 

 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 19 พ.ค. 2565, 14:29 น. | กลับขึ้นด้านบน |