ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ 11 ส.ค. 2564, 09:13น.

ประเภทคดีปกครองโดยสังเขป : กฎหมายเปรียบเทียบ

การร้องขอของประชาชนเพื่อให้ตนได้รับการเยียวยาความเสียหายนั้น (un recours) กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับความเสียหายที่ก่อขึ้นโดยฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะด้วยการกระทำทางปกครอง ลักษณะใดก็ตาม (กฎ, คำสั่งทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง) พึงเป็นไปได้ทั้งการที่ประชาชนไปร้องขอ โดยตรงต่อฝ่ายปกครอง (les recours administratifs) กับการที่ประชาชนไปร้องขอ (ฟ้อง) ต่อศาลที่มี อำนาจพิจารณาพิพากษา (les recours contentieux) ในการกระทำทางปกครองอันไปก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้น ซึ่งหากเป็นในประเทศที่มีระบบศาลคู่ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษากรณีดังกล่าว ก็พึงได้แก่ ศาลปกครอง