ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (จ้างจัดทำเอกสารวิชาการในรูปแบบ e-book และจัดทำหนังสือ E-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 25 ม.ค. 2565

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 25 ม.ค. 2565


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง (ในภาพรวม) ประจำเดือนเมษายน 2565...
25 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการใช้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365 โดยว...
18 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวารสารและฐานข้อมูลกฎหมายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2565 รวม...
11 พ.ค. 2565อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ของสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช...
11 พ.ค. 2565อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ของสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา...
10 พ.ค. 2565อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)...
9 พ.ค. 2565อ่านต่อ