ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 2 ธ.ค. 2564

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2564


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อ...
28 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา...
27 ม.ค. 2565อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 30,000 รีม โด...
27 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...
25 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้โครงการจัดหาปรับปรุงคอมพิวเตอ...
25 ม.ค. 2565อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (จ้างจัดทำเอกสารวิชาการในรูปแบบ e-book และจัดทำหนังสือ E-...
25 ม.ค. 2565อ่านต่อ