ปรับปรุงเมื่อ 29 พ.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ให้สอดรับกับตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕ (ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ให้สอดรับกับตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕ (ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

วันที่ประกาศข่าว 29 พ.ค. 2566  |  อ่าน 10   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 29 พ.ค. 2566

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แม่ข่ายสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบัติงานการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Execution) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แม่ข่ายสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบัติงานการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Execution) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

วันที่ประกาศข่าว 29 พ.ค. 2566  |  อ่าน 10   |  ดูรายละเอียดข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 4,583 รายการ
แสดงข้อมูล
รายการต่อหน้า
  • หน้า 1/459