ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (ครั้งที่ 3) ในระหว่างวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (ครั้งที่ 3)
ในระหว่างวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 
ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้เห็นชอบให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบข้อเขียนฯ เฉพาะรายผ่านระบบออนไลน์ (รอบที่ 4)
โดยผู้สมัครที่ยื่นคำร้องฯ ที่ยื่นคำร้องในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบข้อเขียนฯ
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองในแบนเนอร์การตรวจสอบผลคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันทีประกาศข่าว: 2 ส.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง...
8 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศา...
26 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
21 ก.ค. 2565อ่านต่อ
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ...
19 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบวิชาการ) และมีสิทธิทด...
12 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกคร...
8 ก.ค. 2565อ่านต่อ