ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารและเอกสารข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

 

การขอข้อมูลข่าวสารในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (รุ่นที่ 3)

1. กรณีการคัดสำเนากระดาษคำตอบ การคัดสำเนากระดาษคำตอบที่มีคำรับรองถูกต้อง และการขอตรวจดูกระดาษคำตอบ     
สำนักงานศาลปกครองจะได้เสนอคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) พิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

2. การชำระค่าธรรมเนียมในการขอคัดสำเนากระดาษคำตอบ ซึ่งจะทราบค่าใช้จ่ายภายหลังจากที่ได้ดำเนินการคัดสำเนา
กระดาษคำตอบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ยื่นคำร้องจะต้องมาชำระเงิน ณ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน 
อาคารบริหาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 แล้วจึงมารับสำเนากระดาษคำตอบได้ที่
สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง อาคารบริหาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 4

3. ท่านสามารถยื่นเอกสารการขอข้อมูลข่าวสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) อาคารศาลปกครอง (2) ทางไปรษณีย์ และ
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : [email protected]

เอกสารในการขอข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (รุ่นที่ 3) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

วันทีประกาศข่าว: 7 มิ.ย. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง...
8 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
2 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศา...
26 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
21 ก.ค. 2565อ่านต่อ
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ...
19 ก.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบวิชาการ) และมีสิทธิทด...
12 ก.ค. 2565อ่านต่อ