ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองยังคงจัดสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ตามเดิม

ตามที่ ก.ศป. ได้มีประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 นั้น
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่า ยังคงจัดสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศข้างต้น
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเหตุที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนฯ สำนักงานศาลปกครองจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com

วันทีประกาศข่าว: 25 ม.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกบุ...
23 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ...
19 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และ...
5 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุค...
3 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง...
29 เม.ย. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ...
28 เม.ย. 2565อ่านต่อ