ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

อ่านประกาศ คลิก

- ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 50 อัตรา
- สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
                          (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
                          (2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
                          (3) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                          (4) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                          (5) ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
                         (1) การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 
                         (2) การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
                         (3) การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
- การขอทราบผลคะแนน 
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบของตนเองได้ทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หรือ http://www.admincourt.go.th เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับจากวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

วันทีประกาศข่าว: 5 ส.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเข้ารับการเขี...
21 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น...
20 ก.ย. 2564อ่านต่อ
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ...
10 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเห...
1 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบและมีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัด...
10 ส.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ...
30 ก.ค. 2564อ่านต่อ