ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองนครสวรรค์ได้มีคำพิพากษาในคดีเร่งด่วน คดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2565 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 1/2565

       วันนี้ ศาลปกครองนครสวรรค์ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2565 คดีหมายเลขแดง ที่ ส. 1/2565 หรือ คดีบ่อฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
       คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง) ไม่ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 (บริษัท เอกอุทัย จำกัด) ปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ประกอบกิจการก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้น้ำบนผิวดินและน้ำใต้ดินมีสารปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล 
        ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังตามรายงานผลตรวจสอบของพยานผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษว่าพบค่าโลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารพิษต่างๆ ในบ่อน้ำโรงงานและบ่อน้ำของชาวบ้านภายนอกโรงงานมีค่าเกินมาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และพบค่าไอระเหยสารอินทรีย์มีค่าเกินระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผลตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 5 ที่ตรวจพบสารไวนิลคลอไรด์ในบ่อสังเกตการณ์ที่ 3 และที่ 9 มีค่าเกินมาตรฐาน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 มิได้พิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขตามที่ได้รับการอนุญาต จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้มีมาตรการใดๆ เพื่อระงับและแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวให้หมดสิ้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเช่นกัน
       พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุญาตตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รวมทั้งดำเนินการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ไม่ดำเนินการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ต่อไป ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4 ใช้อำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือมาตรา 28/1 ระงับเหตุรำคาญที่เกิด จากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4 ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 จัดทำแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำ ผิวดินและน้ำใต้ดินและดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขน้ำภายในโรงงานให้มีสภาพปลอดภัยก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ และดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่พื้นที่อื่นๆ ตามข้อเสนอแนะและผลการตรวจของพยานผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ศาลทราบ จนกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไป

วันทีประกาศข่าว: 5 ส.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ