ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 14 การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ “ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน  ผลสุวรรณ์  สบายรูป  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินรายการโดย นายอานันท์  กระบวนศรี พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักวิจัยและวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน  เพื่อลดและป้องกันเหตุแห่งการฟ้องคดี ตลอดจนสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง บุคลากรสำนักงานศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงานศาลปกครอง และระบบ Live Streaming
        สำหรับผลของการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง และการนำแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูลข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 5 ส.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
12 ส.ค. 2565 อ่านต่อ