ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 ประธานศาลปกครองสูงสุดได้โปรดมอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง เดินทางไปจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว  จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย  
            1) กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดตั้งคณะศาลปกครองขึ้นใน สปป. ลาว โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายสุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายสมชัย วัฒนการุณ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นายฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าว 


ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดตั้งคณะศาลปกครองขึ้นใน สปป. ลาว

​            2) กิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำหลักสูตรการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะศาลปกครอง ตลอดจนการจัดทำคู่มือการดำเนินคดีปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายคำพัน บุนพาคม รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว กล่าวเปิดการสัมมนา และนายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และนายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) เกี่ยวกับการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย  


ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำหลักสูตรการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะศาลปกครอง
ตลอดจนการจัดทำคู่มือการดำเนินคดีปกครอง 


ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะศาลปกครอง
ตลอดจนการจัดทำคู่มือการดำเนินคดีปกครอง

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) เกี่ยวกับการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

        ในโอกาสนี้ นายสุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว และร่วมแสดงความยินดีที่ สปป.ลาว สามารถจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาวได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครองระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางวิชาการฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย


ภาพบรรยากาศ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ
ศาสตราจารย์ ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว
และร่วมแสดงความยินดีที่ สปป.ลาว สามารถจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาวได้เป็นผลสำเร็จ 

โดยได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

วันทีประกาศข่าว: 4 ส.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองขอนแก่น ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึก...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ