ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทำการ)

       นางสมฤดี  ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ประกอบกับด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ของกฎหมายที่ดีจึงให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
       ศาลปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองสู่ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติและประหยัดค่าใช้จ่าย นำไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทำการ) และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) แล้ว
       และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 วรรคสอง กำหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ประกอบพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 13 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ (1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
       สำนักงานศาลปกครองจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพนอกที่ทำการ) ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป 
       สำหรับหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้
       1. ส่งความเห็นทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) หรือหนังสือมายังสำนักงานศาลปกครอง (สำนักกฎหมาย) เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
       2. เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายและความเหมาะสมแก่การเผยแพร่
       3. ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หมิ่นประมาทผู้ใด
       4. ความคิดเห็นที่ระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความคิดเห็นสำนักงานศาลปกครองจะนำไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ   วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ
       5. ในการนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย สำนักงานศาลปกครองจะวิเคราะห์และ จัดกลุ่มความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อประมวลผลความคิดเห็นและจะได้เผยแพร่ต่อไป
       สำนักงานศาลปกครองจึงขอความอนุเคราะห์มายังสื่อมวลชนโปรดประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นร่างพระบัญญัติฯ ดังกล่าวทางสื่อต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบในวงกว้างโดยทั่วกัน และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานศาลปกครอง 20 มิถุนายน 2565

 

วันทีประกาศข่าว: 20 มิ.ย. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ...
13 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ