ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การบริหารบุคลากร การปฏิบัติราชการทางปกครองในสถานการณ์โควิด และการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 20 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ...
13 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ