ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

 สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งประกอบไปด้วย...
       1. หัวข้อ "คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ" 
       2. หัวข้อ "ความรับผิดของรัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
       - ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
       - นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 10 บาท)
โดยสามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : วุฒิบัตร กระเป๋า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย)

        โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565) คลิก https://admincourtspntraining.thaijobjob.com ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดโครงการ คลิก https://bit.ly/3HAvd7n
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3543 2333 ต่อ 2203 หรือ 2207 โทรศัพท์มือถือ 095 716 4666 (ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย) หรือ 086 373 1844 (นางสาวชุตินธร บัวทอง) หรือคลิก https://line.me/ti/g/zYcIflzwIe

วันทีประกาศข่าว: 20 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ...
13 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ