ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  2565

       สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
        1. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 580/2564 ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติยกเลิกการประมูลในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) มีประกาศ ลว. 3 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อและยื่นเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย) 
            ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

         2. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 56/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 717/2559 ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
            (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ได้มีหนังสือที่ สทช 5011/9627 ลว. 31 พ.ค. 2555 ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 บาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์กรณีดังกล่าว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 35/2555 ให้ยืนตามคำสั่งเดิม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
            คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (แบบ Pre-Paid)โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการที่ต้องใช้บริการภายในเวลาที่กำหนด เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน และในภายหลังได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามประกาศดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะกำหนดค่าปรับทางปกครอง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงฝ่าฝืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ส่วนการกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองนั้น เห็นว่า การพิจารณาค่าปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ประเมินจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนมาก สมควรปรับ 40,000 บาท (2) ผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม สมควรปรับ 20,000 บาท (3) ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้ผู้ใช้บริการถูกบังคับให้ใช้บริการในระยะเวลาที่กำหนด สมควรปรับ 40,000 บาท รวมเป็นค่าปรับ 100,000 บาท ต่อวัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้กับผู้ประกอบการทุกราย ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีให้ผู้ใช้บริการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายล่วงหน้า 31.7 ล้านเลขหมาย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าปรับกับรายได้ผู้ฟ้องคดีแล้ว การกำหนดค่าปรับดังกล่าวจึงไม่กระทบผู้ฟ้องคดีจนเกินสมควร การกำหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
            ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานศาลปกครอง 17 มิถุนายน 2565

วันทีประกาศข่าว: 17 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ