ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงาน ก.พ.

การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงาน ก.พ.
 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

        วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองและสำนักงาน ก.พ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้ง ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน ความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการทำหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
        ทั้งนี้ นายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วยข้อมูลข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 2 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ