ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครอง
จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่

1. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 (รวม 3 วัน) ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 7,200 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
เลื่อนการจัดอบรมเป็น วันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ 
ระหว่างวันพุธที่ 8 - วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวม 3 วัน) ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 7,200 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

3. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 (รวม 2 วัน) ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 6,200 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

***ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้ได้รับอนุมัติฯ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง)***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางการบรรยายและใบสมัคร >> คลิก <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หรือติดต่อ 0 2141 1034 และ 098 141 1290
E-mail : [email protected]
Website : www.frda.or.th

 

วันทีประกาศข่าว: 8 เม.ย. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ