ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครองกับกรมที่ดิน หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 7

         วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 7 การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครองกับกรมที่ดิน หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ในรูปแบบการเสวนาทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง สาเหตุที่ทำให้เกิดคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน และปัญหาข้อกฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศาลปกครอง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 2) นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 3) นายฉัตรชัย ศุภการ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และวิทยากรจากกรมที่ดิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน และ 2) นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Cisco Webex Meeting และระบบ Live Streaming ทางอินทราเน็ตของสำนักงานศาลปกครอง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ทั้งในสังกัดส่วนกลาง และสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค บุคลากรสำนักงานศาลปกครอง และบุคลากรกรมที่ดินที่สนใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 945 ราย
        โดยผลของการสัมมนาในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมที่ดิน และการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน สาเหตุที่ทำให้เกิดคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ศาลปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 14 ม.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ