ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ดังนี้

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้ได้รับอนุมัติฯ เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
     ระหว่าง วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,900 บาท

2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,200 บาท

3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. 02 141 1033 / 02 141 1034 / 02 141 0709
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th หรือ Email : [email protected]

วันทีประกาศข่าว: 24 ธ.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ