ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ดังนี้

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้ได้รับอนุมัติฯ เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
     ระหว่าง วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,900 บาท

2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,200 บาท

3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. 02 141 1033 / 02 141 1034 / 02 141 0709
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th หรือ Email : [email protected]

วันทีประกาศข่าว: 24 ธ.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ