ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมที่เป็นประโยชน์หลายประการ โดยมีตุลาการศาลปกครอง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting  ผลของการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานของศาลปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป

ข้อมูลข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 30 พ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ