ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสาร กลุ่มไลน์ “เยาวชนศาลปกครองออนไลน์ ปี 2564” และระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco Webex) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง และสร้างค่านิยมในเรื่องความถูกต้อง ความยุติธรรม ตระหนักในสิทธิหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. เปิดบ้านศาลปกครอง 2. รู้จักศาลปกครอง 3. เข้าใจคดีปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และ 4. ศึกษาดูงานออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 

 

วันทีประกาศข่าว: 25 พ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ