ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสัมมนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่แก้ไขใหม่ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครอง

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่แก้ไขใหม่ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีปกครอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบังคับคดีปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
        ในการนี้ นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้มอบให้ นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานบังคับคดีปกครองและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนารวมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาในส่วนกลางจะเข้าร่วมการสัมมนา ณ อาคารศาลปกครอง และผู้เข้าร่วมสัมมนาในภูมิภาคจะเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบประชุมทางจอภาพ (Video Conference) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft teams
        สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีปกครอง แนวทางบังคับคดีปกครอง รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีปกครอง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด


 

วันทีประกาศข่าว: 25 พ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ