ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
แจ้งเตือนกรณีมีผู้แอบอ้างออกใบเรียกเก็บเงินในนามศาลปกครอง และการแอบอ้างใช้ชื่อ “ศาลปกครอง” หลอกลวงประชาชน

        ด้วยมีบุคคลแอบอ้างนำชื่อของ “ศาลปกครอง” ไปออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินประเทศสหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสารภาษาอังกฤษที่ระบุรายละเอียดการชำระเงิน คือ “ค่าธรรมเนียมการรับรองคำให้การ คำแถลงจดทะเบียนการค้า และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในศาลไทย” (Payment for Court attestation, Business Declaration Affidavit and Thai Court Authorization for bank use.) และได้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ชำระเงินเป็นเลขบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่เลขบัญชีธนาคารของสำนักงานศาลปกครอง จนอาจทำให้มีประชาชนหลงเชื่อและในที่สุดอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้
       สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินคดีปกครองโดยหลักแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นคดีบางประเภท อันได้แก่ การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่หากเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่าย ย่อมต้องเรียกเก็บเป็นสกุลเงินไทย (เงินบาท) ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 45 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดว่า บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีหรือของบุคคลใด ๆ หรือที่ศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้ทำขึ้น ซึ่งประกอบเป็นสำนวนคดีนั้น ให้ทำเป็นภาษาไทย จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองจะมีหนังสือเรียกเก็บเงินกับคู่กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ และสำนักงานศาลปกครองก็มิได้มีวิธีการเรียกเก็บเงินในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น หากมีประชาชนได้รับการติดต่อแอบอ้างในลักษณะเดียวกันนี้ หรือในลักษณะอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกลับไปที่สำนักงานศาลปกครองโดยตรง เพื่อมิให้ต้องตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง และอาจเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ได้ที่สำนักงานศาลปกครองทุกแห่ง หรือติดต่อ “สายด่วนศาลปกครอง 1355” ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่กระทำการแอบอ้างดังกล่าวต่อไป

สำนักงานศาลปกครอง 23 พฤศจิกายน 2564

วันทีประกาศข่าว: 23 พ.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ