ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
นายกสภาทนายความและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความและคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
ณ ห้องรับรองประธานศาลปกครองสูงสุด ชั้น 10 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มอบหนังสือที่ระลึกให้แก่นายกสภาทนายความ
และได้หารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองและสภาทนายความ
เพื่อเชิญชวนให้ทนายความสนใจในคดีปกครองและเพื่อร่วมกันอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป


วันทีประกาศข่าว: 27 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ