ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

        ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานศาลปกครองได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 95.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นอันดับที่ 2 ในประเภทองค์กรศาล ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วยนั้น
        บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรฯ ให้แก่สำนักงานศาลปกครอง แล้ว
        โดยความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่มุ่งมั่นสนับสนุนงานของศาลปกครองในการให้บริการประชาชน และเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าต่อองค์กร เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในมิติต่าง ๆ อันเป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผู้รับบริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
        ทั้งนี้ แม้ว่าสำนักงานศาลปกครองจะได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ AA แล้วก็ตาม สำนักงานศาลปกครองจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ AA ให้คงอยู่ตลอดไป

รายการ OAC Report เรื่อง สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
ITA Awards 2021 ในระดับ AA 
https://bit.ly/2ZVtZ5e

วันทีประกาศข่าว: 15 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ