ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า สำหรับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

           วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการอบรม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และตำแหน่งอื่น รวม 50 คน โดยมี นายไชยเดช  ตันติเวสส ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร
           ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้อำนาจทางปกครองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน 

   

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี...
23 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาร...
20 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ