ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมี นายประนัย  วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถ่ายทอดการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
        ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลภายในองค์กร

 

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 23 มิ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่านคำพิพากษา ผ่านระบบการประชุมจอภาพ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ขอเชิญรับชมเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
27 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ