ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจคัดกรองให้กับบุคลากรศาลปกครองในการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครอง ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจคัดกรองให้กับบุคลากรศาลปกครองในการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ได้กรุณาร่วมกันมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในครั้งนี้ มีบุคลากรของศาลปกครอง รวมจำนวนประมาณ 500 คน เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง และนอกจากนี้ได้มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A และ อาคาร B ประชาชนในพื้นที่ชุมนุมใกล้เคียง เข้ารับบริการอีกด้วย โดยสำนักงานศาลปกครองได้เปิดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังอาคารศาลปกครองเป็นพื้นที่การให้บริการ ซึ่งการตรวจคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสเชื้อฯ เชิงรุก ในครั้งนี้ มีเป้าหมายการตรวจคัดกรอง ได้จำนวนทั้งหมด 1,000 ราย

        โอกาสนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มาให้บริการ และฝากขอบคุณถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด มาให้บริการการตรวจคัดกรองให้กับบุคลากรของศาลปกครอง

ภาพบรรยากาศการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง

 

วันทีประกาศข่าว: 30 เม.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการ...
23 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร...
23 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรของศาลป...
17 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ...
17 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะ มอบอาหารแด่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...
15 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมายให้ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดและคณะ เป็นผู้แทนศาลปกครองมอบของที่ระลึกในโอก...
15 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ