ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง โดยคณะศึกษาดูงานได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น บี 1 ศึกษาดูงานพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศึกษาดูกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส่วนให้บริการรับฟ้อง ชั้น 1 ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 และห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำ สำนักงานศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นวิทยากร และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากนายประสาท  พงษ์สุวรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

 

วันทีประกาศข่าว: 10 พ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการ...
23 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร...
23 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรของศาลป...
17 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ...
17 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะ มอบอาหารแด่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...
15 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมายให้ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดและคณะ เป็นผู้แทนศาลปกครองมอบของที่ระลึกในโอก...
15 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ