ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563

        สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 ดังนี้ 
        1. วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 2426/2562 ระหว่าง นายกัมปนาท  เย็นทรวง ที่ 1 กับพวกรวม 108 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (นายกัมปนาท เย็นทรวง ที่ 1 กับพวกรวม 108 คน ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) มีคำสั่งตามหนังสือที่ คค 03167/611 ลว. 30 พ.ค. 2562 ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองชวดลากข้าว) ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยแปดคน ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจัดสรรโครงการหมู่บ้านจัดสรร อนันดา สปอร์ตไลน์ และได้ใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        2. วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 931/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1313/2558 ระหว่าง บริษัท ลาภประทาน จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
            (บริษัท ลาภประทาน จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ละเลยต่อหน้าที่ กรณีสืบเนื่องจาก ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.588/2557 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีก่อสร้างอาคารสูงในซอยร่วมฤดี แต่ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการดำเนินการกับเจ้าของที่ดินแปลงที่ 99 ที่ก่อสร้างแนวรั้วรุกล้ำเขตทางสาธารณประโยชน์ในซอยร่วมฤดีด้วย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและบุคคลที่อยู่อาศัยในซอยร่วมฤดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) 
           ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        3. วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ. 155/2559 ระหว่าง นายถวิล  พึ่งมา (ผู้ฟ้องคดี) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
           (นายถวิล  พึ่งมา ฟ้องว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 1 กับพวกรวม 6คน มีคำสั่ง ที่ 1856/2558 ลว. 5 พ.ย. 2558 ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่า ในขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้โทรศัพท์ไปยังอาจารย์ผู้สอนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้คะแนนผลการสอบและเกรดของนายถิรกรณ์  พึ่งมา บุตรชาย จากเดิมที่ได้เกรด F เปลี่ยนเป็นเกรด C ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ได้มีมติ ลว. 23 มี.ค. 2559 ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 11 กันยายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี...
23 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาร...
20 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ