ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

     มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองรวม 4 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังต่อไปนี้

     1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563

     2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563

     3. หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

     4. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2563

     ดังมีรายละเอียดของหลักสูตร การสมัครเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 17 ส.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะรองประธานศาลปกครองสูงสุด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื...
20 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก...
20 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
การให้บริการประชาชนของศาลปกครองภายใต้ข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564...
19 ก.ค. 2564 อ่านต่อ